Kolben / mm: 32

Weitere Unterkategorien:
Kolbenstange / mm: 20


Druckraft bei 100 bar / Tonnen: 0,804
Druckkraft bei 200 bar / Tonnen: 1,608