Kolben / mm: 25

Weitere Unterkategorien:
Kolbenstangen / mm: 16


Druckraft bei 100 bar / Tonnen: 0,491
Druckkraft bei 200 bar / Tonnen: 0,982