Kolben / mm: 63

Weitere Unterkategorien:
Kolbenstange / mm: 40


Druckraft bei 100 bar / Tonnen: 3,117
Druckkraft bei 200 bar / Tonnen: 6,234